Međuvlasnički ugovor

Međuvlasnički ugovor temeljni je pisani dokument na osnovu kojeg suvlasnici određuju međusobne odnose i utvrđuju prava i obveze u vezi održavanja nekretnine. Definira sve suvlasnike, veličinu pripadajućeg vlasništva posebnih dijelova građevine, popis zajedničkih dijelova, a kod etažiranja građevina i veličinu svih zajedničkih dijelova. Svaki suvlasnik ima pravo odlučivanja sukladno suvlasničkom udjelu, a međuvlasnički ugovor postaje valjan ako ga sklopi većina suvlasnika u suvlasničkim udjelima. Sklopljeni ugovor obvezuje sve suvlasnike i one koji nisu njegovi potpisnici, kao i suvlasnike koji su to postali kupnjom stana u određenoj zgradi u vremenu nakon sklapanja međuvlasničkog ugovora.

Ukoliko ga se želi izmijeniti, suvlasnici sklapaju aneks za svaku željenu promjenu, a za njegovu valjanost primjenjuje se isti kriterij kao i kod osnovnog međuvlasničkog ugovora.

Međuvlasničkim ugovorom suvlasnici određuju i ovlaštenu osobu za zastupanje suvlasnika – predstavnika suvlasnika. Za imenovanje je potrebna odluka natpolovične većine suvlasnika prema udjelu u vlasništvu. Predstavnik suvlasnika je zadužen za komunikaciju s upraviteljem u ime suvlasnika. Svojim potpisom predstavnik suvlasnika upravitelju daje ovlaštenje da isplaćuje sredstva s računa zajedničke pričuve u svrhu održavanja zajedničkih dijelova. Međuvlasničkim ugovorom određuje se i upravitelj. To je fizička ili pravna osoba registrirana za poslove upravljanja, koja u ime suvlasnika i za račun suvlasnika upravlja zgradom, sukladno odredbama ugovora o upravljanju i sukladno zakonu.

Upravitelja su dužni izabrati suvlasnici svih zgrada u kojima postoje dva ili više posebnih dijelova (stanova ili drugih prostora različitih vlasnika). Za izbor je potrebna odluka većine suvlasnika u suvlasničkom udjelu.

Pročitano 1976 puta

ODJEL UPRAVLJANJA STAMBENIM ZGRADAMA

Adrijano Jurišević
voditelj odjela upr. stamb. zgradama
E-mail : adrijano.jurisevic@komunela.hr

Tanja Rako
stručni suradnik za poslove upravljanja zgradama
E-mail : tanja.rako@komunela.hr

Zatražite ponudu za upravljanje vaše zgrade tako da nam pošaljete obrazac putem mail-a ili fax-a.

Copyright: Komunela d.o.o. Development: Studio web art