Prinudni i redovni upravitelj

Ukoliko suvlasnici ne preuzmu obvezu upravljanja zgradom, zakonom je jedinici lokalne samouprave (grad ili općina) dano ovlaštenje da u funkciji zaštite javnog interesa imenuje prinudnog upravitelja.

Prinudni upravitelj upravlja zgradom u ime i za račun suvlasnika, ali granice njegovih ovlasti ne određuju suvlasnici, već zakonodavac. Ako se na zgradi pojave određena oštećenja koja ugrožavaju treće osobe, hitne i nužne popravke na teret suvlasnika čak i protiv njihove volje, a u cilju zaštite života i zdravlja, poduzima prinudni upravitelj.
Također, s računa prinudne pričuve plaća se osiguranje zgrade te naknada prinudnom upravitelju.

Redovni upravitelj je fizička ili pravna osoba registrirana za djelatnost upravljanja koja sa suvlasničkom zajednicom sklapa Ugovor o upravljanju na temelju međuvlasničkog ugovora. Međuvlasnički ugovor je ugovor kojim se uređuju uzajamni odnosi suvlasnika u suvlasničkoj zajednici u svezi s upravljanjem, korištenjem i održavanjem zajedničkih elemenata zgrade. Međuvlasnički ugovor mora se sklopiti u pisanom obliku i valjan je onda kada ga potpiše većina suvlasnika čiji vlasnički dijelovi prelaze 50% ukupne vrijednosti vlasničkih dijelova i obvezuje sve suvlasnike.

Pročitano 977 puta

ODJEL UPRAVLJANJA STAMBENIM ZGRADAMA

Adrijano Jurišević
voditelj odjela upr. stamb. zgradama
E-mail : adrijano.jurisevic@komunela.hr

Tanja Rako
stručni suradnik za poslove upravljanja zgradama
E-mail : tanja.rako@komunela.hr

Zatražite ponudu za upravljanje vaše zgrade tako da nam pošaljete obrazac putem mail-a ili fax-a.

Copyright: Komunela d.o.o. Development: Studio web art