Upravljanje zgradama i održavanje

Republika Hrvatska je promjenom društvenog uređenja temeljem Ustava, a zatim i cjelovitom zakonskom regulativom, društveno vlasništvo pretvorila u privatno. Nositelji stanarskog prava u društvenim stanovima postali su vlasnici stanova, ali i suvlasnici zajedničkih dijelova u idealnom udjelu. Iako je novi sustav održavanja stambenog fonda uveden od 1. siječnja 1997. godine kada je počela primjena

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, mnogim suvlasnicima u višestambenim zgradama još uvijek nije su jasno koja su zapravo njihova prava i obveze u tako organiziranoj zajednici. Briga o zajedničkim dijelovima zgrade osobito je važno pitanje jer govori o odnosu prema zajednici. Naime, stambene zgrade čine urbanu sredinu u kojoj se nalaze, a njihovi suvlasnici uvelike utječu na kvalitetu života u takvim sredinama. Suvlasnicima je u interesu da, izvršavajući sve svoje obveze, doprinose održivom razvoju urbane sredine.

Kad je riječ o upravljanju nekretninama, važna su tri čimbenika – suvlasnička zajednica, lokalna zajednica i tijela državne uprave. Odnosi odnosi među njima nakon promjene titulara vlasništva regulirani su Uredbom o održavanju zgrada te Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (ZOV). Na temelju Uredbe i ZOV-a, suvlasnici sklapaju međuvlasničke ugovore i ugovore o upravljanju te donose pravovaljane odluke od kojih posebno mjesto zauzima odluka o kućnom redu.
Suvlasničku zajednicu čine dva ili više vlasnika koji imaju posebne dijelove (stanove ili druge prostorije) u istoj zgradi. Suvlasnička zajednica je odgovorna za sva pitanja koja povezuju privatne i javne interese. Konkretno, na primjer, odgovara za održavanje zajedničkih dijelova zgrade i infrastrukture, ali i za izvršenje svih ostalih obveza te za ostvarenje prava svih članova suvlasničke zajednice.


Osim suvlasničke zajednice, za izvršavanje obveza i zaštitu javnog interesa, odgovorni su lokalna zajednica (u njenoj su nadležnosti uglavnom pitanja određivanja urbanističkih uvjeta građenja, čistoće, opskrbe vodom i odvodnje, regulacija lokalnog prometa, komunalni red i održavanje zelenih površina) i tijela državne uprave (brinu za sigurnost ljudi i imovine, opskrbu energentima, zaštitu zdravlja, pravila građenja i slično). Suvlasnikom se smatra svaki onaj građanin koji u nekoj zgradi ima vlasništvo nad stanom ili nekim drugim prostorijama.

Suvlasnici su glavni nositelji prava i obveza, a njihove dužnosti su sljedeće (ZOV, čl. 85.):
• sudjelovati u upravljanju i održavanju stambenih zgrada
• odlučivati o bitnim pitanjima vezanim uz redovno i izvanredno održavanje zgrada
• izabrati predstavnika i odlučivati o imenovanju upravitelja i izvršavanju redovnih i izvanrednih poslova vezanih za održavanje zgrada
• provoditi sva rješenja tijela državne i lokalne uprave i samouprave koja se donose u cilju zaštite javnog interesa.

Obveze i odgovornosti unutar suvlasničke zajednice uređuju se:
• međuvlasničkim ugovorima
• ugovorima o upravljanju
• odlukom o kućnom redu

Pročitano 1188 puta

ODJEL UPRAVLJANJA STAMBENIM ZGRADAMA

Adrijano Jurišević
voditelj odjela upr. stamb. zgradama
E-mail : adrijano.jurisevic@komunela.hr

Tanja Rako
stručni suradnik za poslove upravljanja zgradama
E-mail : tanja.rako@komunela.hr

Zatražite ponudu za upravljanje vaše zgrade tako da nam pošaljete obrazac putem mail-a ili fax-a.

Copyright: Komunela d.o.o. Development: Studio web art